Nino - Trucks & cars Selfstorage Boxes Rental

Trucks & cars Selfstorage Boxes Rental - Your Perfect Way

Opslagruimtes

Openingsuren

NINOVE: 

Dinsdag en
 Vrijdag : 14.00 - 17.00u 
           en  8.00 - 12.00u Op afspraak

Zaterdag:      8.00 - 12.00u
Maandag, Woensdag, Donderdag, Zondag en Feestdagen: Enkel op afspraak.
Buiten deze openingsuren, kan U ons altijd contacteren via tel of email.

ZOTTEGEM (enkel voor verhuur voertuigen rijb.B)
Maandag, Dinsdag, Donderdag:  6.00 - 15.00u
Woensdag, Vrijdag: 9.30 - 19.00u
Zaterdag:  8.00 - 13.00u
Zondag en Feestdagen: Gesloten.

Contact

Brusselsesteenweg 327-329
9402 Meerbeke-Ninove
T : 054/33 13 31

Meer info: info@nino.be

Avia - Europaweg, 15 
9620 Zottegem
T: 09/ 227 79 38    

1. Nino verhuurt aan de klant opslagruimte conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane)    goederen. Nino kan nooit fungeren als bewaker of bewaarnemer van de goederen.

2. De Klant garandeert dat hij de juridische en/of economische eigendom van de goederen bezit en bijgevolg aansprakelijk is voor de opgeslagen goederen. De klant vrijwaart Nino inzake alle vordering of andere actie van een derde in verband met de goederen.

3. Vanaf de ingang van de overeenkomst mag Nino naar eigen goeddunken communicaties aan de Klant richten per gewone post of per email. De Klant dient elke adreswijziging te melden aan Nino alvorens dit in werking treedt.

4. Het is stricht verboden om de volgende goederen op te slaan : wapens, drugs, explosieven , bederfbare etenswaren, zelfontvlambare goederen alsook goederen waarvoor een vergunning verplicht is. Deze lijst is niet exhaustief.

5. De Klant dient zijn goederen correct te verpakken en te stouwen zodat bij verplaatsing van containers geen beweging of schade kan ontstaan.

6. De Klant doet totale afstand van verhaal tegenover Nino en derden huurders voor schade aan de goederen en is verantwoordelijke voor het verzekeren ‘All-risk’ van zijn goederen. 

7. Nino behoudt zich het recht voor om opslag te weigeren zonder verantwoording alsook de toegang tot de container te hebben op eigen initiatief of op aanvraag van bevoegde instanties. 

8. De overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële periode van 1, 2 of 3 maand naar keuzen. Na deze periode wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde duur verlengd en kan deze te allen tijde worden geannuleerd door een kennisgeving tenminste 5 werkdagen op voorhand.
 

9. Als de betaling niet volledig werd ontvangen op de vervaldatum, mag Nino de toegang tot de container opschorten tot het uitstaande saldo betaald is. 

10. Indien de huurprijs verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen de 2 maanden, verwerft Nino aanvullende rechten:

      a) de mogelijkheid om naar eigen goeddunken de goederen uit te container te verwijderen teneinde deze over te brengen naar een alternatieve opslaglocatie zonder enige aansprakelijkheid voor schade ten gevolge hiervan;

      b) de mogelijkheid om overeenkomst te verbreken en een bezettingsvergoeding aan te rekenen;

      c) de mogelijkheid om de goederen als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich ervan te ontdoen. De opbrengsten van de verkoop van deze goederen worden weerhouden ter kwijting van de schuld en andere handelingskosten. De klant wordt hiervan per aangetekend schrijven geïnformeerd. Indien de baten de kosten overtreffen zal  dit aan de klant terugbetaald worden indien deze gelokaliseerd kan worden en dit binnen de twee maand. Allekosten van verplaatsing en handling zullen direct verrekend worden. Bij onvoldoende opbrengst zullen de algemene voorwaarden verder toegepast worden.   

11. Bij het opvullen en leegmaken van de container dient de huurder aanwezig te zijn. Bij machtiging van derden dient de huurder aan de verhuurder een geschreven machtiging over te maken.

12. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van Ninove.

13. Indien een deel van deze overeenkomst nietig is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel onverlet.

14. De betaling van een factuur voortvloeiend uit deze overeenkomst impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.